Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

tiistai 17. maaliskuuta 2015

Nolla"sopimus" on sopimaton sopimus

Nolla"sopimuksilla" ylläpidetään työehtojen polkemista ja ne ovat suora sorron väline työnantajalle. Nollalla tunnilla ei paljon vaadita oikeuksien toteutumista. Mikäli vaadit, pysyvät työtunnit nollassa.

Työaikalaissa työajan oletetaan olevan kokoaikainen, 40 tuntia viikossa ja sitä sovelletaan henkilöihin, jotka solmivat sopimuksen, jolla sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun palkkaa vastaan. Kyseessä on siis sopimussuhde työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimuskumppanit eivät kuitenkaan ole neuvotteluissa tasavertaisia ja ammattiyhdistysliikkeen tehtävä on osallistua näihin sopimusneuvotteluihin työntekijäpuolen edustajana. Työaikalain oletuksesta huolimatta, tosiasiassa työsopimuksia solmitaan määräaikaisina, osa-aikaisina ja nollasopimuksina. Joskus perustellusti, usein perusteettomasti.

SAK:n kanta nollasopimuksiin on selvä "Nollatyösopimukset loukkaavat työntekijän oikeusturvaa, eikä niitä tule laatia. Allekirjoittaessaan nollasopimuksen työntekijä sitoutuu tekemään työtä nollasta tunnista ylöspäin. Silloin työnantaja voi milloin tahansa tiputtaa työntekijän tunnit nollille ja velvollisuus palkanmaksuun katkeaa välittömästi ilman irtisanomista tai yt-neuvotteluja."

Nollasopimuksia käytetään erityisesti vuokratyönvälitysfirmoissa sekä enenevästi suoraan yritysten itse solmimissa työsopimuksissa työntekijän kanssa. Vuokratyöläinen saattaa tehdä töitä vaikka joka päivä eri yrityksessä. Tällöin on täysin mahdoton valvoa onko kulloinkin noudatettu oikeaa työehtosopimusta. Jatkuvasti eri työehtosopimukseella työskentelevään ihmiseen ei edes pysty soveltamaan kaikkia työehtosopimuksessa taattuja työsuhde-etuja.

Mikäli vuokratyöläinen lähetettäisiin työhön esimerkiksi ravintolaan, jossa ei työehtosopimuksen perusteella tarvitse solmia vähimmäistyöaikaa ja seuraavana päivänä hän tekisi työvuoron kaupan kassalla, jossa työehtosopimuksen mukaan "Työsopimuksessa sovitaan keskimääräisestä vähimmäisviikkotyöajasta" tulee ongelmaksi keille kaikille tulisi vuokrayrityksessä taata vähimmäistuntimäärät?

SAK laati vuonna 2012 yhteistyössä ammattiliitto PRO:n kanssa Vuokratyöoppaan. Oppaan laativat SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto ja sektoripäällikkö Annemarje Salonen ammattiliitto Pro:sta. Vuokratyöoppaan teko osoittaa myös SAK:n tunnustavan vuokratyön ongelmallisuuden.

Nollasopimusten vieminen oikeuteen on harvinaista sillä nollasopimuksen solmineen työntekijän ei kannata riidellä työnantajan kanssa. Työehtojen vaatiminen johtaa usein vain siihen, ettei työnantaja yksinkertaisesti tarjoa työntekijälle työtunteja enää.

Teollisella sektorilla ammattiliittojen järjestäytymisaste ja luottamusmiesverkostot ovat usein vakaita ja vahvaan perinteiseen ammattiyhdistystoimintaan nojaavia. Lakkovalmius on paljon korkeampi kuin yksityisellä palvelusektorilla. Teollisilla aloilla löytyy esimerkiksi työpaikkoja, joissa on sovittu paikallisesti, että minimityöaika tulee sopia työntekijän kanssa.

Yksityisellä palvelusektorilla tilanne sen sijaan on villi. Luottamusmiesverkostot usein loistavat poissaolollaan ja järjestäytyminen on heikkoa. Työntekijät ovat röyhkeästi käyttäytyvien työntarjoajien armoilla. Alalla työllistyy vakinaisten työntekijöiden lisäksi opintojen ohella työtä tarvitsevia opiskelijoita, erityisen paljon nuoria.

Nollasopimuksia tarjoavat usein esimerkiksi pienet yritykset joihin ei ole valittu luottamusmiestä, tällöin työehtojen valvominen jää työntekijän itsensä ja ammattiliiton asiaksi. Tilanne on yhteiskunnan ja yksittäisen työntekijän kannalta kestämätön. Työntekijä ottaa työehtoja vaatiessaan riskin jäädä työttömäksi. Tämä johtaa käytännössä siihen, että hän joutuu alistumaan työnantajan mahdollisiin työehtojen laiminlyönteihin. Näin ollen ammattiliittojen täytyy olla jatkossa aktiivisia tilanteen ratkaisun suhteen.

Luottamusmiesverkoston ollessa vajanainen, on työnantajien helppo solmia kohtuuttomia sopimuksia ja rikkoa huoletta työehtoja. Mikäli ammattiliitolla olisi kanneoikeus olisi mahdollista, että näitä rikkomuksia saataisiin oikeuden käsiteltäväksi ja tätä kautta heitteille jätetyille työntekijöille edes minimaalinen suoja. Sopimusten valvonnassa ja ennaltaehkäisevässä työssä on luottamusmiehillä tärkeä merkitys. Ammattiliittojen tulisi panostaa erityisesti luottamusmiesverkostojen rakentamiseen ja lujittamiseen. Luottamusmiehellä tulee valintansa jälkeen olla mahdollisimman hyvät liiton tarjoamat resurssit ja turva hoitaa vaativaa tehtäväänsä.

Liitot ovat heränneet viime vuosina ottamaan kantaa nollasopimuksiin ja vuokratyöhön, jossa on perinteikkäästi käytetty kyseenomaisia sopimusmalleja työehtojen polkureittinä. Kansalaisaloitteen nimienkeräys, joka löytyy otsikolla "Nollatuntisopimukset kiellettävä lailla määrittämällä osa-aikatyöhön vähintään 18-tunnin viikkotyöaika ja täsmentämällä työsopimuslain edellytyksiä työajan määritelmästä tarkoituksena parantaa siten osa-aikatyöntekijöiden työajan ja ansiotason ennustettavuutta sekä työsuhde- ja sosiaaliturvaa"päättyy 15.07.2015. Aloitteessa työntekijän aloitteesta voidaan solmia 18 viikkotuntia lyhyempikin työsopimus perustellusta syystä esimerkiksi opiskelun, lastenhoidon tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi. Minimityöaika laissa oletuksena kuitenkin antaisi työntekijälle tai ammattiliitolle himpun verran turvatumman neuvotteluaseman. Aloitteessa on siis kyse vastentahtoisten tai näinnäisesti omasta aloitteesta solmittujen nollasopimusten kieltämisestä mikä on hyvin kannatettavaa. On äärimmäisen tärkeää työntekijöiden oikeusturvan kannalta, että aloitteeseen saadaan määräaikaan mennessä kerättyä vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja asiaa vietyä pikaisesti eteenpäin.

‪Erityisesti nuoret joutuvat kärsimään nollasopimuksesta. Nollasopimusta kannattavia puheenvuoroja ei juuri kuule nuorilta, joiden elanto ei ole turvattu viimesijassa vanhempien luottokortilla vaan nollan tunnin jälkeen he joutuvat suuntaamaan leipäjonoon. Nollasopimuksella ei välttämättä työehtoja tule nautittavaksi. Työnantaja hyötyy tällaisista sopimuksista pienentämällä tai siirtämällä yrittäjän riskiä työntekijän kontolle. Työnantaja luonnollisestikaan ei jaa mahdollisen nousun aiheuttamia voittoja työntekijän kanssa.

Nollasopimuksen suurin ongelma on siinä, ettei työntekijällä ole mahdollisuutta pitää puoliaan. Hankala työntekijä jää nopeasti ilman lisätunteja. Nollasopimuslaisen oletetaan kävelevän hattu kourassa työnantajan lyhyessä lieassa. On häpeällistä, että nuoret ihmiset kasvavat tällaiseen työelämään. Ongelman ratkaisemiseksi vaaditaan duunareiden keskinäistä solidaarisuutta ja organisoitunutta vastarintaa. Nollasopimusta ja vastaavia tulevia sopimustyyppejä tulee alkaa säännellä voimakkaalla kädellä. Ihmisiä ei voi kohdella vuokrafirman listoilla olevana orjatyövoimana tai varalla olevana varastona.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2014 joulukuussa 50 400 ja työttömiä työnhakijoita yhteensä 363 300. Minimitunti vaatimus ei tietenkään poista työttömyyttä. Työtä voitaisiin jakaa esimerkiksi työviikkoa lyhentämällä. Ei ole viisasta, että valtava joukko ihmisiä on työttömänä ja valtava joukko alkaa tehdä työtä epäinhimillisillä työehdoilla, orjatyönä.

Kirjoittaja: Mira-Veera Auer, os. 001 johtokunnan jäsen ja edunvalvontatiimin jäsen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti