Hae tästä blogista

Löydät @nuoretpamilaiset myös Instagramista!

torstai 15. kesäkuuta 2017

SAK-nuorten tavoiteohjelma

Edunvalvonta

Yksinyrittäjien, freelancereiden ja muiden vastaavissa töissä elävien tulee voida järjestäytyä ammattiliittoon.

 

SAK-nuoret esittävät, että SAK tulee tulevaisuudessa mahdollistamaan itsensä työllistäjien ja muiden vastaavissa työsopimuksissa olevien järjestäytymisen ammattiliittoihin. Tällä hetkellä työelämässä työn riski usein pyritään siirtämään työntekijälle muuttamalla työsuhde palkansaajasta freelanceriksi tai esimerkiksi toiminimellä työskenteleväksi. Oleellista uudelleen määrittelemisessä on työntekijä- statuksen avaaminen juridisesti siten, että sitä voidaan soveltaa aikaisempaa laajemmin esimerkiksi Woltin kaltaisiin yrityksiin, joissa suoraa työsuhdetta ei synny.

Yksinyrittäjällä ja epätyypillisissä työskentelevien tulee olla mahdollisuus liittyä alansa tai alaansa liittyvään ammattiliittoon täysillä jäseneduilla mukaan lukien työttömyyskassan jäsenyys. Uudistusta tulee työstää yhdessä jo nyt alalla työskentelevien kanssa ja se tulee toimeenpanna mahdollisimman pian.

Työntekijällä on oltava itsellään mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön ja esimerkiksi työaikasuunnitteluun.

SAK- nuoret kantavat huolta työssäjaksamisesta ja työelämän koventuvista vaatimuksista. Vuoden 2017 nuorisobarometrin mukaan kaksi kolmesta nuoresta kokee, että ”Työelämä vaatii nykyisin työntekijöiltä niin paljon, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun”. Jotta tämän hetken nuoret jaksavat olla mukana työelämässä eläkeikään saakka, tulee erityistä huomiota kiinnittää kuormituksen kohtuullisuuteen ja työn mielekkyyteen. Tulevaisuuden työpaikoilla tulee olla joustoa ja työstä saatavan korvauksen tulee olla elämiseen riittävää. Alipalkkaus tulee kriminalisoida. Myös työsuojelun puolelta tulee rohkeasti luomaan ennakkotapauksia ja tuoda yrityksiä vastuuseen mahdollisista laiminlyönneistä. Ennakkotapausten kautta saadaan paremmat edellytykset valvoa ja riitauttaa työturvallisuuden toteuttamista.
Työntekijän omaa vastuuta sekä työn tuloksesta että työssään jaksamisesta tulee lisätä, mutta siten että työntekijä pystyy vaikuttamaan omaan työnkuvaansa ja koko työyhteisön toimintaan. Työntekijöiden osallisuutta kasvattamalla yrityksen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa luo työntekijöille paremmat hyvinvoinnin edellytykset sitouttaen työntekijät paremmin yrityksen toimintaan´
Työntekijöille tulee taata työrauha kauaskantoisella politiikalla ja liittotoiminnalla. Pitkällä aikavälillä työajan lyhentämisen tulee olla mahdollisuus, joka on tarjolla kaikilla aloilla.


Paikallista sopimista on lisättävä ja välineitä sopimiseen antaa TES. Sopimisen hoitaa työpaikalla toimiva luottamusmies.

Paikallinen sopiminen jakaa SAK-nuorten kantoja hyvin vahvasti. Enemmistö kuitenkin kokee, että tietyissä raameissa paikallinen sopiminen on positiivista ja helpottaa työpaikan kehittämistä koko työyhteisön voimin. SAK-nuoret näkevät kuitenkin riskinä paikallisessa sopimisessa sen, että jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta saada aikaan kunnollisia sopimuksia. SAK-nuoret kannattavat, että paikallisen sopimisen työntekijäosapuolena olisi luottamushenkilö. Luottamushenkilöitä on koulutettava ja perehdytettävä sopimusten tekoon.
Paikallisen sopimisen lisäksi SAK-nuoret näkevät, että tavoitteita ja huomiota on siirrettävä entistä enemmän myös globaalille tasolle. Työmarkkinoiden kansainvälistyessä tarvetta on huomioida liikkuva työvoima ja heidän oikeutensa.
SAK:n rooli nähdään tulevaisuudessa enemmän asiantuntijaorganisaationa ja viranomais- sekä lainsäädäntötyöhön vaikuttavana osapuolena. Työmarkkinoihin suhteita ylläpitävät ammattiliitot. SAK näyttäytyy tarvittaessa yhteisvoimana. Yleissitovuus nähdään äärimmäisen tärkeänä ja siitä on pidettävä kiinni vahvalla järjestäytymisasteella.

Tulevaisuuden yhteiskunta

Hyvinvointiyhteiskunnasta pidettävä kiinni

SAK-nuoret tahtovat pitää kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta. Hyvinvointiyhteiskunnan on tulevaisuudessa taattava kaikille samat mahdollisuudet menestykseen, mutta se ei pelkästään riitä. Ay-liikkeen on pyrittävä sosiaalisesti oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, joka huolehtii kaikista sen jäsenistä. Julkisen sektorin pitää tuottaa kattavat sekä kaikkien saavutettavissa olevat palvelut. Hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet turvataan verotuksen ja korkean työllisyysasteen avulla. Varakkaiden sekä hyvätuloisten verotusta voidaan hieman kiristää. SAK-nuoret katsovat, että maksuttomasta koulutuksesta ei pidä luopua. Varhaiskasvatus tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää asiakkaille maksuttomana. Yhteiskunnan on turvattava kattava sosiaaliturva vauvasta vaariin ja turvallisen yhteiskunnan aikaansaamiseksi tuloeroja on kavennettava roimasti. Hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaate pitää tulevaisuudessakin olla, että toimeentulo tulee työstä, jolloin työllisyyteen pitää panostaa nykyistä voimakkaammin. Robotisaatio ja digitalisaatio ovat nuorten mielestä mahdollisuuksia, eivät uhkia. Perhevapaauudistus on nuorten mielestä välttämätön ja keskustelun pohjaksi SAK:n oma malli on loistava. Nuoret näkevät tulevaisuuden yhteiskunnan monikulttuurisena, kaikkia arvostavana sekä kansainvälisenä.

Koulutuksella hyvinvointia

Nuorten mielestä tulevaisuuden yhteiskunnan tärkein yksittäinen tekijä on maksuton ja laadukas opetus jokaisella tasolla. Erityisesti ammatilliseen koulutukseen on panostettava, jotta työntekijöiden osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia. Koulutusta on saatava joustavasti koko työuran ajan ja ammatinvaihto on tehtävä mahdollisimman helpoksi. Työnantajat pitää velvoittaa tarjoamaan työntekijöille koulutusta. Ammatillisen koulutuksen reformi ei saa tuhota laadukasta ammatillista koulutusta. Reformin tulee taata opiskelijoille sellainen keskimääräinen tuntimäärä, joka mahdollistaa laadukkaan opetuksen.

Työntekijöiden oikeudet turvattava työelämässä ja yhteiskunnassa

SAK-nuoret ovat huolissaan työelämän koventuvista vaatimuksista. Työstä saatavan palkan tulee riittää elämiseen. Nuoret eivät hyväksy halpatyövoimamarkkinoiden synnyttämistä. Eläkeikä tulee olla matalampi fyysisesti raskasta työtä tekevillä. Ay-liike halutaan nähdä tulevaisuudessa aktiivisena toimijana, joka tekee rohkeita avauksia, luo positiivista ilmapiiriä sekä perustuu joukkovoimaan ja käyttää sitä useammin. Tulevaisuuden ay-liike osallistuu nykyistä enemmän kansalaisaloitteiden keräämiseen ja vie niiden tavoitteita eteenpäin vaikutustyössään. Työssäjaksamiseen on panostettava voimakkaammin, sillä liian moni uupuu työelämän koventuvien vaatimusten takia. 6-tunnin työaikamallia tulee selvittää.

 

Ay-Liike tulevaisuudessa

Ay-liike palvelu- ja vakuutuslaitoksesta jäsenten liikkeeksi, joka on läpinäkyvä, demokraattinen ja ”EI muutaman henkilön show”

SAK Nuoret nostivat tärkeimmäksi visiokseen tulevaisuuden ay-liikkeen muuntamisen aidoksi jäsentenliikkeeksi. Vaikka palvelut ja vakuutukset ovat luonnollinen osa liittojen jäseneturepertuaaria, on liittojen ydinmerkitystä korostettava, ja sen myötä toiminnan on lähdettävä jäsenistä ja joukkovoiman käytöstä. Ilman jäseniä ei ole joukkovoimaa, mutta pelkkä jäsenhankinta ei yksin riitä. Vahva edunvalvonta työpaikoilla ja kokonaisilla ammattialoilla vaatii aktiivisesti ja yhdessä toimivia ihmisiä, joilla on konkreettiset, heille itselleen tärkeät tavoitteet. Osallistumiskanavat on oltava joustavia, kaikkien helposti tavoitettavia ja sellaisia, joihin jokainen voi osallistua omien resurssiensa mukaan. Heillä on myös mahdollisuus hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa edunvalvonta työssä. Nuoret korostavat lisäksi, että ay-liikkeen on oltava läpinäkyvä, demokraattinen ja nuoret huomioonottava. Lisäksi ei tule unohtaa ay-liikettä poliittisesti uskottavana liikkeenä. Tämä vaatii yhteiskuntavaikuttamisen vahvistamista.

Ay-liikkeen arvojen kansantajuistaminen sekä rohkeat ja kunnianhimoiset visiot 2100-luvulle

Toiseksi tärkeimmäksi visioksi nuoret näkivät ay-liikkeen viestinnän ja tavoitteiden terävöittämisen. Liike käynnistyy aidosti silloin kun määrittelemme rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet tulevaisuuteen. Osa niistä pyritään saavuttamaan lyhyellä aikavälillä, toisten ollessa pitkän aikavälin ns. isoja tavoitteita. Nuoret haluavat palauttaa ay-liikkeen ”Kyllä-liikkeeksi” ja aloitteentekijäksi.
Ay-liike ei pärjää ilman tehokasta, suoraviivaista ja rohkeaa viestintää tulevaisuudesta. Nuoret korostavat sitä, että ay-liikkeen merkitys ja arvot on kansantajuistettava (ihmisten tarinat). Ay-jargoniaa tulee välttää. Ay-liikkeen on omaksuttava tutkimustietoon perustuva ammattilaisten tekemä mediastrategia. Viestinnän on lisäksi murtauduttava sinne missä ihmiset ovat, mikä vaatii esimerkiksi uuden tekniikan ja uusien viestintäkanavien haltuunottoa.


Kansainvälisen edunvalvonta – ay-liike uskottavana voimana globaalien työehtojen tasavertaistajana

SAK Nuoret korostavat, ettei tulevaisuuden edunvalvonta rajoitu kansalliselle tasolle. Voimme pitää työehdot oikeudenmukaisina ja reiluina vain toimimalla yhdessä yli maantieteellisten rajojen. Tämä vaatii yhteisiä tavoitteita, solidaarisuutta ja yhteistyötä yli liittorajojen. Kansainvälisen edunvalvonnan terävöittäminen vaatii suomalaiselta ay-liikkeeltä kokonaisuudessaan ryhtiliikettä niin pohjoismaisella, eurooppalaisella kuin globaalilla tasolla.


Tulevaisuuden koulutus


Jokaiselle toisen asteen tutkinto

Pelkkä peruskoulu ei riitä takaamaan tarvittavaa tasoa työelämässä pärjäämiselle. Jotta jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kiinnittyä työelämään, on kaikille peruskoulun päättäville taattava jatkokoulutuspaikka. Oppivelvollisuutta laajentamalla koulutuspaikkojen määrän olisi vastattava todellista tarvetta ja jokaisella nuorella olisi oikeus koulutukseen. Jokainen oppija on erilainen, eikä kolmivuotinen lukio- tai ammatillinen koulutus ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille. SAK nuoret vaatii avarakatseista ja ennakkoluulotonta arviointia siitä, minkälaiset koulutusmuodot voivat olla peruskoulun päättäville ammatillisen koulutuksen ja lukion vaihtoehtoina. Oppisopimuskoulutukseen on panostettava ja yleisestä jatko-opintokelpoisuudesta ei tule tinkiä.

Lähiopetuksen määrä turvattava

SAK nuoret on huolissaan ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen vähenemisestä. Laissa ammatillisesta koulutuksesta sanotaan, että opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta. Erot lähiopetuksen määrässä oppilaitosten välillä ovat kuitenkin huomattavan suuria ja tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Amikset ansaitsevat opetusta ja SAK nuoret vaatii ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrän turvaamista laissa.

Erilaiset oppijat huomioitava

Kaikki opetusmetodit eivät sovi kaikille. Luennot ja kirjasta pänttäämiset ovat monella alalla jo historiaa, mutta monissa oppilaitoksissa opetusmenetelmät eivät juuri ole muuttuneet vuosikymmeniin. SAK nuoret vaatii erilaisten oppijoiden parempaa huomioimista erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen. Nykyinen teknologia antaa erinomaisia vaihtoehtoja perinteisille opetustyyleille ja –tavoille, joita hyödyntämällä saavutetaan parempien oppimistulosten lisäksi myös motivoituneempia opiskelijoita.2 kommenttia:

  1. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

    VastaaPoista
  2. Hei!

    Onko tavoiteohjelmasta kokonaista versiota, vai onko kyseessä enemmän tällainen tärkeiden edunvalvonnan kulmakivien nosto nuorten agendalle? Oltaisiin kiinnostuneita täällä Prolaisen opiskelijaliikkeen puolella :)

    VastaaPoista